Solar Energy Materials& Engineering Division
count: [2012-05-14]

Office

Name

Tel

E-mail

2-2#203

DAI Songyuan (Head)

86 551 5591377

sydai@ipp.ac.cn

4#–319

WANG Kongjia

86 551 5591319

kjwang@ipp.ac.cn

2-2#205

SUI Yifeng

86 551 5595021

yfsui@163.com

2-2#212

HU Linhua

86 551 5593222

solarhu@sina.com

2-2#205

ZHANG Taotao

86 551 5595021

ztt@ipp.ac.cn

WANG Weiguo

MO Li’e

FANG Xiaqin

XIAO Shangfeng

ZHANG Changneng

solar@ipp.ac.cn

2-2#206

WENG Jian

86 551 5593161

wjian@ipp.ac.cn

2-2#207

FAN Shilan

86 551 5595021

NO

2-2#209

CHEN Jian

86 551 5592171

jchen@ipp.ac.cn

2-2#210

CHEN Shuanghong

86 551 5592190

NO

LIU Weiqing

peizheni@163.com

SHENG Jiang

solar@ipp.ac.cn

2-2#211

ZHU Jun

zhujzhu@gmail.com

HUANG Yang

huangy81@126.com

HUO Zhipeng

zhipenghuo@163.com

2-2#212

KONG Fantai

86 551 5593222

kongfantai@163.com

PAN Xu

mars_dark@hotmail.com

HU Linhua

solarhu@sina.com

2-2#213

WANG Meng

TIAN Huajun

KOU Dongxing

CAI Molang

ZHANG Yaohong

YU Xuechao

LI Wenxin

WU Guohua

LI Yanlei

WEI Junfeng

PAN Bin

WANG Wenjun

86 551 5593170

solar@ipp.ac.cn

2-2#301

SUI Yifeng

XIAO Shangfneg

FANG Xiaqin

HUANG Yang

86 551 5593218

 

2-2#307

PAN Xu

ZHANG Changneng

HU Linhua

KONG Fantai

86 551 5593218

 

4#-124

WANG Mingtai

86 551 5593171

mtwang@ipp.ac.cn

2-1#208

SHEN Wei

86 551 5591244

vickyshen@ipp.ac.cn

WANG Mingtai

SHEN Wei

YUE Wenjin

CUI Qi

WU Fan

LIU Changwen

QIU Zeliang

GAO Feng

ZHANG Hui

matercp@ipp.ac.cn