Theory and Simulation Division
count: [2012-05-10]

Office

Name

Tel

Email address

4#-501

XIANG Nong

(Director)

86 551 5595032

xiangn@ipp.ac.cn

4#-503

ZHOU Deng

86 551 5593268

dzzhou@ipp.ac.cn

GUO Wenfeng

wfguo@ipp.ac.cn

REN Qilong

renql@ipp.ac.cn

4#-112

YU Guoyang

86 551 5591302

gyyu@ipp.ac.cn

4#-501

GAO Zhe

86 551 5595032

gaozhe@tsinghua.edu.cn

4#-502 inside

ZHU Sizheng

86 551 5593280

szhu@ipp.ac.cn

4#-502 outside

HU Yemin

86 551 5593187

yeminhu@ipp.ac.cn

YU Zhi

yuzhi@ipp.ac.cn

ZHAO Dan

(secretary)

zhaodan@ipp.ac.cn

4#-4504 outside

OU Jing

86 551 5593266

ouj@ipp.ac.cn

XIA Tianyang

xiaty@ipp.ac.cn

4#-4504 inside

Hu Youjun

86 551 5593246

yjhu@ipp.ac.cn

 

PAN Chengkang

ckpan@ipp.ac.cn

4#-603

CHEN Jiale

86 551 5593184

chen@ipp.ac.cn

GAN Chunyun

cygan@ipp.ac.cn

YU Weihong

whyu@ipp.ac.cn

LIU Zhiyuan

liuzhiyuan@ipp.ac.cn

SHI Xingjian

shixj@ipp.ac.cn

Ye Lei

lye@ipp.ac.cn

YANG Youlei

yangulei@ipp.ac.cn

WANG Guanqiong

gqwang@ipp.ac.cn

JIA Guozhang

gzjia@ipp.ac.cn

 

LIN Binbin

linbinbin@ipp.ac.cn

4#-604

LI Dehui

86 551 5592418

dhli@ipp.ac.cn

YANG Cheng

yangc@ipp.ac.cn

XIAO Xiaotao

xtxiao@ipp.ac.cn

GUI Bin

bgui@ipp.ac.cn