Administration
count: [2012-04-13]

 

Prof. Baonian WAN 

Director 

Email: bnwan@ipp.ac.cn 

Tel: 86-551-65591352 

   

Prof. Xiaodong ZHANG 

Deputy Director 

Email: xdzhang@ipp.ac.cn 

Tel: 86-551-65591894 

   

Prof. Yuntao SONG 

Deputy Director 

Email: songyt@ipp.ac.cn 

Tel: 86-551-65593265 

  

 

Prof. Peng FU 

Deputy Director 

Email: fupeng@ipp.ac.cn 

Tel: 86-551-6559-3257 

  

Prof. Xinchao WU 

Deputy Director 

Email: xcwu@ipp.ac.cn 

Tel: 86-551-65593298